Manifest seniorvriendelijke provincie Zuid-Holland

Drie en half miljoen 65-plussers in Nederland kiezen op 15 maart 2023 voor een seniorvriendelijke provincie. Dat betekent dat de provincie samen met de gemeenten zorgdraagt voor de beschikbaarheid van diverse woonvormen en woonzorgconcepten die beantwoorden aan de wensen van senioren. Senioren kunnen zich in de provincie op een veilige en toegankelijke manier verplaatsen. En de provincie zet in op een recreatie- en natuurbeleid dat senioren expliciet uitnodigt tot bewegen en ontmoeten.

Maar het begint met de basis!

Kiezen voor een seniorvriendelijke provincie Zuid-Holland vraagt om een aantal basisregels voor bestuurders en politici:

 • Ken de wereld van senioren en zorg dat zij zich (weer) in de provinciale politiek herkennen.

 • Betrek senioren actief bij het maken en uitvoeren van seniorvriendelijk beleid.

 • Geef senioren een structurele plaats in advies- en overlegorganen.

Alleen zo komen we tot een inclusief beleid waarbij senioren hun ervaring, kennis en vaardigheden kunnen inzetten.

Seniorvriendelijk wonen

Een seniorvriendelijke provincie pakt een regierol als het gaat om voldoende woningen voor senioren:

 • De provincie stimuleert de realisering van vernieuwende woonzorgconcepten en brengt partners, die hierbij een rol spelen, bij elkaar. Deze woonzorgvormen bieden mogelijkheden voor domotica en digitale zorg.

 • De provincie herkent de knelpunten voor senioren op de woningmarkt, onderzoekt met alle betrokken partijen betaalbare woonoplossingen en ziet toe op een snelle uitvoering hiervan. De provincie heeft hierbij oog voor nieuwe woonconcepten die voor de doelgroep passend en levensloopbestendig zijn.

 • De provincie verkent de mogelijkheden van het wegnemen van de financiële drempels die zijn gemoeid met de transitie van een koopwoning naar een geschikte huurwoning.

 • De provincie neemt een regierol bij het realiseren van de energietransitie waarbij duurzame energie voor iedereen beschikbaar en betaalbaar is.

Seniorvriendelijke mobiliteit

Een seniorvriendelijke Zuid-Holland investeert veel in mobiliteit en ruimte voor alle vormen voor vervoer voor senioren:

 • De provincie zet in op de beschikbaarheid van snel, veilig, duurzaam en betaalbaar openbaar vervoer, met maatwerkmogelijkheden voor senioren.

 • Provinciale wegen en fietspaden zijn veilig en worden goed onderhouden en verlicht. Fietspaden en wegen zijn ingericht op verschillende vervoermiddelen met verschillende snelheden.

 • Wandelaars moeten een eigen plek hebben binnen de provinciale infrastructuur.

 • Gezondheidszorginstellingen zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen zijn binnen een aanvaardbare tijd goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

 • De nieuwe betalingssystemen in het openbaar vervoer (Ovpay) zijn veilig, gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor senioren

Seniorvriendelijke groene omgeving

Een seniorvriendelijke provincie investeert in de groene omgeving. De ruimtelijke omgeving is hierop ingericht en draagt bij aan de gezondheid en vitaliteit van senioren.

 • De provincie draagt met de aanleg, het beheer en de bescherming van de groene longen in de regio zorg voor natuurgebieden. Deze zijn voor bezoekers, inclusief mensen met een fysieke beperking, goed toegankelijk en bieden voldoende rustplekken.

 • In recreatiegebieden zijn openbare toiletten aanwezig.

 • De provincie beschermt het provinciaal erfgoed en stimuleert in dit verband vrijwilligerscollectieven op het gebied van natuureducatie en cultuurhistorie.

 • De provincie stimuleert en bewaakt een gezonde leefomgeving van inwoners (luchtkwaliteit, PFAS, stikstof, schoon water etc.).

Een inclusieve seniorvriendelijke provincie

Een seniorvriendelijke provincie ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een Zuid-Holland waarin iedereen kan meedoen.

 • De provincie investeert extra in de leefbaarheid van de kleinere kernen en leefgemeenschappen.

 • De provincie stimuleert gemeenten tot het realiseren van een seniorvriendelijke infrastructuur (zorg, wonen, voorzieningen, welzijn, etc.).

 • De provincie investeert in het bevorderen en versterken van digitale infrastructuren, die senioren in staat stellen volledig aan de samenleving deel te nemen.

 • De provincie monitort de mate waarin senioren participeren in een veranderende samenleving en stimuleert gemeenten, waar nodig, hier actie op te ondernemen.

 • De provincie stelt provinciale en regionale culturele activiteiten in dienst van inclusie.

Oktober 2022