ANBI
KBO Zuid-Holland is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Conform de richtlijnen van de ANBI vindt u de gegevens van KBO Zuid-Holland op onze website.

KBO Zuid-Holland
KBO Zuid-Holland staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40398041. Fiscaal nummer: 68.26.106

Doelstelling
De doelstelling van onze vereniging is als volgt geformuleerd in artikel 2 van de statuten :
“ De bond stelt zich ten doel: a. de godsdienstige, zedelijke, culturele en sociaaleconomische belangen van alle ouderen en van zijn leden in het bijzonder te behartigen op grondslag van de katholieke levensbeschouwing en geïnspireerd op de katholieke gemeenschap; b. gestalte te geven aan de gelijkwaardigheid van ouderen aan de overige leden van de samenleving”.

Beleidsplan/ werkplan
Collectieve- en individuele belangenbehartiging, digitalisering, koopkracht, zorg wonen en welzijn, veiligheid, identiteit en zingeving, voorlichtingsbijeenkomsten en het ondersteunen en versterken van afdelingen zijn de speerpunten van KBO Zuid-Holland. Voor het werkplan KBO Zuid-Holland 2020-2021 Voor het werkplan KBO Zuid-Holland 2020-2021 klik hier.
.

Activiteiten
Voor een overzicht van onze activiteiten wordt verwezen naar ons jaarverslag 2020.

Bestuur
KBO Zuid-Holland is een vereniging met een bondsbestuur dat is gekozen door de Algemene Vergadering. Het bondsbestuur bestaat uit alle leden van het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigers van de volgende KBO-regio’s.
1. Haaglanden
2. Delft/Westland/Oostland
3. Waterweg
4. Rotterdam
5. Duin- en Bollenstreek
6. Zuid-Holland Noord/Oost
7. Midden-Holland
8. Zuid-Holland Zuid

Het bureau van KBO Zuid-Holland telt vijf parttime medewerkers (2,3 fte’s), ter ondersteuning van het bestuur.

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van de medewerkers van KBO Zuid-Holland vindt plaats conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Het beloningsbeleid van het bestuur, kaderleden e.a. vrijwilligers betreft een vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten

Afdelingen
De leden van KBO Zuid-Holland zijn de 54 plaatselijke afdelingen verspreid over de provincie Zuid-Holland. De afdeling is de plaats waar het directe contact ligt met de individuele KBO-leden en waar leden gebruik kunnen maken van diverse activiteiten. Naast de afdelingen zijn er regio’s, waar afdelingen samen werken in een bepaald gebied. Vanuit iedere regio zit een vertegenwoordiger in het bondsbestuur.

Unie KBO
KBO Zuid-Holland één van de 11 zelfstandig provinciale KBO’s, die samenwerken binnen een landelijke koepel, de Unie KBO te Utrecht, en tezamen de grootste ouderenbond in ons land vormen.

Financiën
Overzicht baten en lasten.

Link overzicht baten en lasten resultatenrekening 2018.