Over ons

KBO-Zuid-Holland is een vereniging met een Algemene Vergadering, waarvan alle 49 lokale afdelingen lid zijn. Het Bondsbestuur heeft een Dagelijks Bestuur met een voorzitter, secretaris, 2e secretaris en penningmeester. De andere leden van het Bondsbestuur zijn de vertegenwoordigers van de zeven regio’s in Zuid-Holland. In de regio’s vindt het overleg en de samenwerking tussen afdelingen plaats.

Bestuur

vacature afgevaardigde regio Midden-Holland
waarnemend afgevaardigde regio Zuid-Holland Zuid

O.A. Stam

Het ontstaan van de KBO Zuid-Holland

In 1952 werd in Den Haag voor het toenmalig bisdom Haarlem (Noord en Zuid-Holland en een stukje Zeeland) de Rooms Katholieke Bond van Bejaarden en Gepensioneerden opgericht. De bestuurders uit de beginjaren kwamen voornamelijk uit de Katholieke Arbeiders Beweging (KAB). Men hield zich toen vooral bezig met huisbezoek, ziekenbezoek en activiteiten voor ouderen. In 1979 werd de naam veranderd in “Katholieke Bond van Ouderen” (KBO).

Vijf jaar later werd besloten tot splitsing van de KBO in de bisdommen Haarlem en Rotterdam. Op 1 oktober 1984 ging het Zuid-Hollandse deel van het bisdom Rotterdam verder onder de naam KBO Zuid-Holland. Er waren toen 20.552 vijftigplussers lid en Jan Frazer was voorzitter van KBO Zuid-Holland. In 1989 overleed hij en werd zijn taak overgenomen door Wil Francissen. Hij vormde samen met de secretaris, Wim Goddijn, en penningmeester, Jan Klompenhouwer, het dagelijks bestuur. Al die jaren werd veel energie gestoken in ledenwerving, interne propaganda, kaderwerving en cursussen voor kaderleden.

KBO Zuid-Holland ging zich steeds meer inzetten voor een brede belangenbehartiging op kerkelijk en maatschappelijk gebied. Er kwamen commissies voor de werkterreinen pastoraal, educatie, propaganda en publiciteit, sociale zaken, wonen, zorg en welzijn en verkeer en vervoer. Hoewel de KBO een typische vrijwilligersorganisatie is, ontstond vrij snel de behoefte aan deskundige ondersteuning. Er werd op parttime basis een beleidsmedewerker en een secretariaatsmedewerker aangetrokken.

In 1984 beschikte KBO Zuid-Holland over een kleine ruimte in het verzorgingshuis “St. Petrus” in Berkel en Rodenrijs. In de loop van 1989 werd de noodzaak tot uitbreiding voor de drie ouderenbonden KBO, ANBO en PCOB steeds dringender. Nog in hetzelfde jaar hadden de gezamenlijke ouderenbonden een nieuwe locatie gevonden in Bergschenhoek aan het Eiberplein; een voormalige kleuterschool in Bergschenhoek. In 2019 is KBO Zuid-Holland verhuisd naar een kantoorpand aan Weg en Bos te Bergschenhoek; het adres waar we nu nog steeds een kantoorruimte hebben.

Bron m.b.t. een gedeelte van de tekst: jubileumuitgave van Bij de Tijd, november 2002