Afscheid 2 leden financiële commissie

Tijdens de algemene vergadering van KBO Zuid-Holland op 21 november 2023 hebben de heren A.N. Groenewegen en J.R. Zuidgeest afscheid genomen van de financiële commissie. Zij waren beide niet meer herkiesbaar. De commissie controleert de jaarrekening en de boekhouding van KBO Zuid-Holland en brengt hierover schriftelijk verslag uit aan de algemene ledenvergadering. De commissie kan ook adviseren over het financieel beheer.

Voorzitter Ab Ruigrok bedankte de beide leden voor hun jarenlange deskundige inzet en bood hen bloemen aan.

De heer J.G. Groen is benoemd tot nieuw lid van de commissie. Er is nog een vacature. Als u belangstelling heeft om deel te nemen aan deze commissie, laat het ons weten via info@kbozuidholland.nl