Categorie: Geen categorie

Nieuwsbericht Zoetermeer voor elkaar en Nieuwsflits PCOB

De juni-nieuwsbrieven van Zoetermeer voor elkaar en PCOB zijn toegevoegd.

Zeehondensafari 2 mei 2024

Foto’s van de zeehondensafari van 2 mei 2024 staan hier

Algemene ledenvergadering 12-04-2024 Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023 van de Seniorenvereniging KBO te Waddinxveen.

Algemeen:
Het afgelopen verenigingsjaar is op landelijk niveau een turbulent jaar geweest. De samenwerking tussen de KBO en PCOB kwam door diverse verschillen van inzicht en door de hoogte van de financiële bijdrage ten einde. De Unie KBO viel als gevolg hiervan uiteen omdat de grootste provinciale KBO’s Limburg, Gelderland en Overijssel zelfstandig verder gingen (Brabant was al zelfstandig). Hoewel nog gepoogd is om onder de vlag van de Unie met de resterende KBO-en verder te gaan, bleek na overleg dat er te weinig draagvlak over bleef. De Unie KBO is derhalve per 31-12-2023 opgeheven.
Ook de KBO Z-H heeft na ledenraadpleging besloten zelfstandig door te gaan en heeft samenwerking gezocht met KBO N-H op de gebieden voorlichting, aanbiedingen en de gezamenlijke uitgave van De Nestor.
Het overleg tussen de afdelingen, verenigd in de regio Midden-Holland is als een nachtkaars uitgegaan. Er is geen interesse om regelmatig bij elkaar te komen. Wij hebben het initiatief genomen om toch in contact te blijven door voor te stellen onze nieuwsbrieven uit te wisselen. Het bestuur van KBO Z-H heeft de afdelingen uitgenodigd voor een bespreking in april 2024.
Bestuur:
Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit Quirien Groenendijk (vz), Martin van Leeuwen (pm) en Han van der Zon, (secr). Het algemeen bestuur (AB) bestaat uit het DB, aangevuld met Elly Groenendijk ( Pers- en Publiciteit), Irene Benschop en Riet Plooij (commissie reisjes), Tonny Koetsier (commissie lief en leed) en Diana de Heer (ad interim Activiteitencommissie).
Het Algemeen Bestuur (AB) kwam in het verslagjaar 10 keer bijeen; het Dagelijks Bestuur (DB) 2 keer. De vergaderingen van het DB werden thuis gehouden; de vergaderingen van het AB werden gehouden in het Anne Frank Centrum. Van iedere AB vergadering wordt een kort verslag opgesteld en na goedkeuring ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Ook wordt er na iedere AB vergadering een actielijst gemaakt met als doel besluiten en afspraken zichtbaar te houden.
De leden worden geïnformeerd via onze nieuwsbrief Aktueel, welke gelijktijdig verscheen met het KBO/PCOB Magazine.
In het verslagjaar heeft het bestuur zich, naast de reguliere zaken, bezig gehouden c.q. aandacht besteed aan:

 Werving van een nieuwe secretaris vanwege de ontstane vacature;
 Het verbeteren van het contact met Palet Welzijn en de Waddinxveense ouderenadviseur;
 Het Pensioenakkoord dat inmiddels door zowel de 2e Kamer als de 1e Kamer is aangenomen;
 De collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis en de energie regeling via KBO/PCOB;
 Werving van nieuwe leden o.a. door aandacht te schenken in De Voorloper; dit heeft 6 nieuwe leden opgebracht;
 Het organiseren van de Belastingservice voor leden van de ouderenbonden;
 Ondersteuning bij het aanvragen bij de Gemeente van de energietoeslag en de huur- zorgtoeslag bij de belastingdienst
 De toekomst van KBO/PCOB en De Unie KBO;
 Een tegen eenzaamheid, georganiseerd door de Gemeente;
 Seniorvriendelijk wonen.
 Intensivering van het contact met het bestuur van de PCOB te Waddinxveen;
 Nieuwjaarsreceptie in Cultuurhuis De Kroon;
 Meedoen aan het verkiezingsdebat voor de verkiezingen van de provinciale staten over het onderwerp “aandacht voor een senior vriendelijk Zuid-Holland.
Activiteiten:
De activiteitencommissie is vol energie van start gegaan met het organiseren van diverse activiteiten. In willekeurige volgorde waren dat:
 Sinterklaas Bingo;
 Het meer bekendheid geven van onze bond via presentatie op de boekenmarkt van de St. Victorkerk ;
 Het organiseren van dagtochten in april en september;
 Het organiseren van de Paas High-Tea Bingomiddag in april;
 Algemene Ledenvergadering special;
 Met de museum-plus-bus naar de Hermitage vanwege een Rembrandt tentoonstelling;
 Een clinic bij de plaatselijke jeu de boules vereniging;
 Kerstdiner bij Easy Dinner in december.
Daarnaast zijn in Aktueel regelmatig artikelen geplaatst over diverse uiteenlopende onderwerpen. Ook konden leden voor kleine klusjes gebruik maken van onze klusjesman.
De zieken en jubilarissen werden niet vergeten. Afgelopen jaar zijn er ruim 114 opbeurende en felicitatiekaarten verstuurd aan zieken, familie van overleden leden en jubilarissen. Ook zijn er 37 bloemstukjes c.q., fruitmandjes of kerststukjes bezorgd bij ernstig zieke leden. De kosten daarvan worden voor het grootste deel gefinancierd uit vrijwillige giften aan Knorretje, gedoneerd tijdens allerlei activiteiten.
Jaarlijks wordt aan ruim 110 leden van ouderenbonden (KBO en PCOB) in Waddinxveen ondersteuning verleend bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting en/of het aanvragen van huursubsidie en zorgtoeslag. Het afgelopen jaar is ook aan een aantal leden weer ondersteuning verleend bij het aanvragen van de energietoeslag bij de Gemeente. Het coördinatorschap van deze Huba’s is tijdelijk overgenomen door de secretaris.
Daarnaast zijn er nog vele andere vrijwilligers actief voor onze Bond.
Namens het Bestuur, Hartelijk dank allen !!!

Han van der Zon, secretaris. 7 maart 2024.
Bijlage: lijst van vrijwilligers.

Algemene ledenvergadering 12-04-2024 Agenda

Beste leden van de KBO, afdeling Waddinxveen,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering die gehouden wordt op vrijdag 12 april 2024. Zoals gebruikelijk wordt de ALV gehouden in de “Hoge Noot” aan de J.W.Frisoweg 1 te Waddinxveen. Vanaf 13.30 uur kunt u binnenkomen. U ontvangt dan een kopje koffie of thee met wat lekkers. De ALV begint om 14.15 uur.
In de vergadering vraagt het Bestuur instemming met het gevoerde beleid.

A G E N D A

1. Opening .
2. Vaststellen van de agenda en mededelingen.
3. Verslag van de Algemene Leden Vergadering van
28 april 2023.
4. Bestuursverkiezing *) en Rooster van aftreden.
5. Jaarverslag 2023.
6. Verslag van de Kascommissie boekjaar 2023.
7. Jaarrekening en Balans 2023.
8. Begroting 2024.
9. Benoeming kascontrolecommissie en reserve lid.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

*) De secretaris treedt i.v.m. verhuizing naar Leidschendam af per 12 april 2024. Het bestuur draagt Corrie van Triet – Huisman voor. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich bij de secretaris opgeven tot 2 weken vóór de ALV.
Sinds Ellly Groenendijk de redactie van de Aktueel heeft overgenomen is Diana de Heer als ad interim bestuurslid activiteitencommissie werkzaam. De leden dienen dit nog tijdens deze vergadering te formaliseren.
Onze voorzitter Quirien Groenendijk en Tonny Koetsier van de commissie “lief en leed” zijn aftredend en herkiesbaar tot 2027.
Aansluitend aan deze ALV zal een interessante reisimpressie worden vertoond.
Ondertussen kunt u genieten van een hapje en een drankje en een gezellig samenzijn.
Verwacht wordt dat we om 16.30 uur huiswaarts kunnen gaan.

Namens het Bestuur,
Han van der Zon, secretaris. 15 maart 2024.

Nieuwsbrief ontvangen? Laat het weten!

Het KBOZ-Bulletin zal in de nabije toekomst vanwege de hoge kosten voor drukken en bezorgen vervangen wordt door een Nieuwsbrief die via e-mail verstuurd zal worden.

Als u die Nieuwsbrief/Bulletin t.z.t. wilt ontvangen, stuur dan nu een mailtje met uw naam en woonadres met behulp van  het te gebruiken  emailadres op naar ons speciaal voor dit doel gereserveerde  emailadres:   emailcheck@kboz.nl

 

UW ACTUELE E-MAILADRES

UW ACTUELE E-MAILADRES

UW ACTUELE E-MAILADRES

GEEF UW ACTUELE E-MAILADRES AAN ONS DOOR!
Om u vanaf het tweede kwartaal van 2024 een KBOZ-Nieuwsbrief te kunnen toesturen
per e-mail, hebben we uw actuele e-mailadres nodig. In onze administratie ontbreken
de e-mailadressen van veel leden of de gegevens zijn sterk verouderd.
Wilt u de nieuwsbrief ontvangen, geeft dan uw actuele e-mailadres aan ons door.
Dat kan via een speciaal adres:     emailcheck@kboz.nl.
Vermeld in het berichtje uw naam en adres en op welk e-mailadres u de nieuwsbrief
wilt ontvangen.
Uiteraard houden we ons aan de wet met betrekking tot privacy. Uw gegevens worden
niet doorgegeven aan anderen, behalve aan de afzender van de nieuwsbrief. U krijgt
dus geen ongewenste reclame!

Senioren van vandaag en morgen