De afdeling KBO Leiden bestaat al meer dan 35 jaar en heeft de laatste jaren te maken met een dalend aantal leden, In de loop der jaren is het aantal van meer dan 800 leden gedaald naar 450. Het ontbreken van aanwas van jongere leden baart zorgen.

Wij willen onze leden ondersteunen met informatie, hulp bij vragen en belastingaangiften. Verder zetten we ons in om voor de leden ontmoetingsmogelijkheden  te creëren  zowel met binnenactiviteiten op de KBO middagen, als buitenactiviteiten zoals wandelen en fietsen.

Jaarlijks proberen we 2x per jaar voor de leden een gezamenlijk diner en een busreis te organiseren.

Voor de KBO middagen op dinsdagmiddag maken we gebruik van de Lounge in het R.K. Zorgcentrum Roomburgh aan Het Hof van Roomburgh 46 in Leiden. In de loop van het jaar worden op deze middagen samenkomsten. georganiseerd waar zowel aan ontspanning en informatie , maar vooral aan de mogelijkheid elkaar te ontmoeten aandacht wordt besteed.

De buitenactiviteiten die voor onze  leden worden georganiseerd bestaan uit wandelingen in de maanden oktober tot maart en fietstochten in de maanden april tot oktober.

Lidmaatschap.

De jaarlijkse contributie per lid bedraagt in 2022  per jaar 27,50 Euro. Begin van elk jaar wordt voor de inning van de contributie een verzoek aan elk lid gezonden om de contributie over te maken naar het in het verzoek opgenomen bankrekeningnummer.

In verband met de regeling dat onze afdeling per jaar een bepaald percentage van deze contributie dient af te dragen aan het KBO district Zuid Holland en de Unie KBO, waarbij de peildatum voor het aantal leden is gesteld op 1 januari , is de regeling dat het eventueel na deze datum alsnog opzeggen van de contributie voor het lopende jaar  pas van kracht wordt in het daarop volgende jaar en dat de contributie voor het lopende jaar dan alsnog verschuldigd is. Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen dient dat voor 1 december van het lopende jaar te geschieden.

Aanmelding voor het lidmaatschap of het beëindigen daarvan dient te geschieden door een bericht aan onze ledensecretaris: Tineke Heemskerk mailadres tinekeheemskerk47@ziggo.nl of telefonisch 071-5310968.