KBO
“Kas & Kust”
65

Info November 2023
De RABO ClubSupport Actie heeft het mooie bedrag van € 670,85 opgebracht hartelijk dank aan allen die hier aan meegewerkt hebben.
Decemberfeesten:
Op donderdag 30 november (Sintmiddag) zal de traditionele verloting met mooie prijzen worden gehouden. Met de opbrengst hopen we de kosten voor het kerstfeest zo laag mogelijk te kunnen houden. Wij zullen proberen om weer zoveel mogelijk sponsors te benaderen voor prijzen in natura of een financiële ondersteuning. De loten kosten €1,00 per stuk en 11 voor € 10,00; ze worden bij binnenkomst in de gang aangeboden; hopelijk kunt u met gepast geld betalen.
Het kerstfeest is op 21 december.
Meer informatie in de volgend info
Lidmaatschap:
Let op: Als u het lidmaatschap op wilt zeggen (wat wij uiteraard niet hopen . . .) dan luidt het verzoek om dit vóór 1 december kenbaar te maken, bij voorkeur aan de secretaris: Th. Borsboom, Kloosterlaan 1, 2681 LD Monster, tel: 06-30079972 of per e-mail: thborsboom@planet.nl Dit in verband met de contributie die wij moeten afdragen aan KBO Zuid-Holland, waarvoor het ledenaantal op 31 december geldend is. Als u dus na 1 januari opzegt zijn wij genoodzaakt om de contributie voor 2024 alsnog in rekening te brengen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking

KBO ZUID-HOLLAND ZELFSTANDIG VERDER
KBO Zuid-Holland is vanaf 1 januari 2024 geen lid meer van de Unie KBO en gaat verder als zelfstandige provinciale bond voor senioren. Dit heeft de extra Algemene Vergadering van KBO Zuid-Holland op 19 september 2023 besloten. KBO Zuid-Holland zorgt voor een waardevol en interessant pakket aan dienstverlening voor de plaatselijke leden van KBO-afdelingen, waaronder “Nestor” als magazine en diverse inkoopvoordelen zoals dat van Zilveren Kruis.
Voorgeschiedenis
Het was de bedoeling dat Unie KBO en PCOB zouden fuseren tot een nieuwe landelijke vereniging. De vorming van deze vereniging met instandhouding van het landelijk verenigingsbureau in Nieuwegein zou echter voor de KBO-afdelingen tot een flinke verhoging van de financiële bijdrage leiden. Dit zou ook een verhoging van de contributie van de leden aan de KBO-afdelingen tot gevolg hebben. Zo’n contributieverhoging vond KBO Zuid-Holland niet aanvaardbaar. Voor PCOB was het niet aanvaarden van deze contributieverhoging een breekpunt. PCOB is daarom afgehaakt bij de samenwerking met Unie KBO en onderzoekt de mogelijkheid om met ANBO te fuseren.
Omdat de KBO-bonden Limburg, Gelderland, Overijssel en Noord-Holland al per 31 december 2022 uit de Unie KBO waren gegaan, hebben – na het afhaken van de PCOB – de overige zeven KBO-bonden onderzocht of zij gezamenlijk een doorstart konden maken. Dit was om meerdere redenen niet mogelijk. Daarom gaat KBO Zuid-Holland zelfbewust en zelfstandig verder om de belangen van senioren van vandaag en morgen te behartigen.
Dienstverlening in de nieuwe situatie
KBO Zuid-Holland zorgt er voor dat leden vanaf 1 januari 2024 kunnen rekenen op onder andere de volgende dienstverlening:
· 10 x per jaar het goed verzorgde magazine Nestor
;· volop ledenvoordeel zoals voor de zorgverzekering Zilveren Kruis, zorgverzekering Univé, schadeverzekering Univé, Apetito maaltijdservice en nog veel meer;
· het opkomen voor de belangen van senioren op lokaal, provinciaal en landelijk niveau;
· hulp bij belastingaangifte en ondersteuning van ouderenadviseurs;
· servicetelefoon voor vragen op het gebied van juridische zaken en sociaal domein;
· informatie- en themabijeenkomsten over zaken die voor leden interessant en van belang zijn;
· een provinciale website, waarop ook alle plaatselijke afdelingen te vinden zijn;
· alle andere activiteiten voor leden en afdelingsbesturen worden onverminderd voortgezet.
Financieel effect
Afdelingen in Zuid-Holland dragen vanaf 2024 alleen nog maar bij in de kosten van het provinciale bureau, maar niet meer in de kosten van het landelijk verenigingsbureau. Dit betekent een lagere bijdrage. Het gunstige effect is dat afdelingen zo meer financiële ruimte krijgen.
Th. Borsboom 06-30079972