Wie wordt onze nieuwe voorzitter?

KBO Zuid-Holland kijkt uit naar een nieuwe voorzitter per mei 2022. Dan loopt de tweede zittingstermijn van Ton Thuis af en is hij volgens het rooster van aftreden niet meer herkiesbaar. Het bestuur is daarom op zoek naar een opvolger en komt graag in contact met belangstellenden, liefst via de afdelingen en hun netwerken. Samengevat bestaat de functie uit leidinggeven binnen een klein dagelijks bestuur, efficiënt en in een prettige sfeer. 

 

Het is op voorhand niet noodzakelijk dat een kandidaat KBO lid is. Bij onvoldoende interne respons zal een externe wervingsprocedure in gang worden gezet. Gesprekken met kandidaten zullen door een commissie worden gevoerd.  

  • Graag namen met contactgegevens voor 15 juni 2021 doorgeven aan: e-mail:pajmclabbers@gmail.com /tel.nr. 06-48 475 780  
  • Informatie functie via huidige voorzitter: e-mail:tonthuis@hotmail.com / tel.nr 06-20 905 360   

Functieomschrijving – taken en verantwoordelijkheden 

Is binnen het DB verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bestuur en daarmee de vereniging.  

Leidt de vergaderingen en stelt de agenda op met te bespreken onderwerpen.  

Zorgt, in samenspraak met medebestuurders, voor uitvoering van de besluiten van de bestuurs- en ledenvergaderingen en bewaakt de voortgang en kwaliteit van de uitvoering.  

Is bij uitstek het gezicht van de vereniging, in- en extern; eerste woordvoerder van het bestuur bij officiële vertegenwoordigingen van de vereniging.   

Signaleert problemen en draagt oplossingen aan, dan wel legt deze bij het verantwoordelijke bestuurslid.  

Stuurt op de jaarlijks door het bestuur en de Algemene Vergadering vastgestelde beleidsdoelstellingen.  

Zorgt voor navolging en opvolging van de statuten, het huishoudelijk reglement, de besluiten van het bondsbestuur en de Algemene Vergadering en alle andere van toepassing zijnde regelgeving.  

Wordt bij ziekte of afwezigheid vervangen binnen het bestuur.   

Geeft in voorkomende gevallen leiding aan projectgroepen.  

Vertegenwoordigt KBO Zuid-Holland in de landelijke vereniging Unie KBO en KBO-PCOB.  

Onderhoudt contact met de provinciale coördinator PCOB.  

 

Profielschets 

Goede communicatieve- en netwerkvaardigheden;  

Weet verenigingsbelangen goed te behartigen in overleg met andere organisaties, samenwerkingspartners en overheden;  

Affiniteit met besturen en management, ervaring in leidinggeven;  

Flexibele instelling, stressbestendig en sociaal vaardig;  

Kan hoofd- van bijzaken onderscheiden;   

Conformeert zich aan het beleid en de visie van de vereniging;   

Is verbindend en inlevend naar vrijwilligers en beroepskrachten toe.