Plannen voor 2023

Op 16 januari kwam het bestuur van de KBOZ voor het eerst in 2023 bij elkaar. Er is gesproken over de plannen voor 2023. Naast de voortzetting van de vele bestaande activiteiten, willen we bekijken of er nieuwe aan toegevoegd kunnen worden. We hebben als KBOZ namelijk de ambitie uitgesproken om nog meer voor de senioren in Zoetermeer te kunnen betekenen. Dat doen we zo mogelijk in goed overleg en in samenwerking met de andere seniorenorganisaties. Een krachtige en vitale vertegenwoordiging van onze leeftijdsgroep is belangrijk, omdat we een steeds grotere groep in Zoetermeer gaan vormen.
Als nieuwe activiteiten denken we aan een leesclub, aan museumbezoeken en themabijeenkomsten, waarbij samenwerking met de andere seniorenbonden voor de hand ligt.

Vrijwilligersbijeenkomst

Speciaal voor de vele vrijwilligers binnen de KBOZ wordt op 10 maart a.s. een bijeenkomst georganiseerd. Hier kunnen we elkaar treffen en bijpraten. Het bestuur wil graag op deze manier de waardering uitspreken voor de grote inzet. Zonder inbreng van al die vrijwilligers kunnen we onze vereniging niet vitaal houden. Iedereen krijgt nog een persoonlijke uitnodiging, maar zet de datum vast in de agenda!

Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op donderdag 13 april a.s. Daar zullen we ingaan op onze plannen voor de komende jaren. Maar we horen ook graag wat er leeft binnen de leden, zodat we daarop kunnen inspelen. In samenwerking met KBO Zuid-Holland neemt Zoetermeer deel aan een proef om meer leden te werven. Tijdens de ALV zal ook worden gesproken over de belangenbehartiging voor ouderen in Zoetermeer en de samenwerking met andere seniorenvertegenwoordigers. We oriënteren ons nog op een gastspreker voor de bijeenkomst.
Uiteraard komen ook het jaarverslag over 2022 en de begroting voor 2023 aan de orde. Alle leden zijn van harte welkom. Ook hiervoor geldt: zet de datum alvast in de agenda.