In Memoriam

Opnieuw hebben we afscheid moeten nemen van twee mensen die in de afgelopen jaren nauw betrokken waren bij activiteiten van de KBOZ.

Na een zich snel ontwikkelende ziekte overleed onlangs Theo Smit. Hij was voorzitter van de Senioren Bridge Club (SBC) in Rokkeveen, destijds onderdeel van de KBOZ. Door gedwongen wisseling van locatie is de club enkele jaren geleden als KBOZ-activiteit opgehouden te bestaan, maar voor de jarenlange inzet van de heer Smit zijn wij hem veel dank verschuldigd. Hij was ook gedurende lange tijd bezorger van ons Magazine en Bulletin.

Gevoelens van grote waardering voor haar inzet kwamen ook boven bij het bericht over het heengaan van Joke Klein. Lange tijd heeft zij geassisteerd bij de organisatie van de eucharistievieringen voor de KBOZ als lid van een actieve club van vrijwilligers. Zij namen niet alleen de organisatie van de vieringen op zich, maar verzorgden ook de gehele catering na afloop van de diensten, met inbegrip van de bediening. Zonder de inzet van dergelijke krachten als Joke zouden de activiteiten niet mogelijk zijn geweest. We zijn haar zeer dankbaar.

Wij wensen nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van het verlies van hun dierbare.

Vrijwilligersbijeenkomst

We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst voor alle vrijwilligers binnen de KBOZ, op vrijdagmiddag 10 maart jongstleden. Bewust was de bijeenkomst vanwege mogelijk winterweer wat later in het jaar gehouden en niet in januari. We konden niet voorzien dat juist op die vrijdagmiddag in maart Zoetermeer bedekt werd onder een dun laagje sneeuw… Dat stond de gezelligheid in De Kapelaan niet in de weg. De bijeenkomst bood volop mogelijkheden om met elkaar in contact te komen en werd omlijst met een muzikale kwis. De taart bij de koffie onderstreepte het feestelijke karakter. Bij vertrek kregen alle aanwezigen een stuk chocolade mee, een presentje van de gemeente voor actieve vrijwilligers in de stad. Het succes heeft het bestuur doen besluiten volgend jaar een soortgelijke bijeenkomst te organiseren. Er was ook nog een opsteker: tijdens de middag bood een van de nieuwe vrijwilligers aan de bezorging van Magazine en Bulletin in Rokkeveen-West en het oude centrum op zich te willen nemen. De oproep in het vorige Bulletin is daarmee ingevuld.

Landelijke ontwikkelingen

Het bestuur is geschrokken van het bericht over ontwikkelingen rond onze landelijke moederorganisatie Unie KBO. De voorgenomen fusie met de PCOB om te komen tot één sterke belangenbehartigende organisatie gaat niet door. De PCOB heeft besloten een fusie met de ANBO na te streven. De Unie KBO gaat zelfstandig verder. Welke bestuurlijke gevolgen dit heeft voor de KBOZ, is nog niet duidelijk. Zo weten we nog niet wat dit betekent voor de financiële bijdrage vanuit Zoetermeer aan de landelijke en provinciale organisaties. Voor 2023 verandert er in elk geval niets. Het bestuur zal komende maanden bekijken op welke wijze we kunnen waarborgen dat de activiteiten in Zoetermeer ook komende jaren gewoon doorgang kunnen vinden.

Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering van de KBOZ heeft op donderdag 13 april ingestemd met de herbenoeming van Thea Veelenturf-van der Velde als secretaris van het bestuur. Wij zijn daar heel blij mee, niet alleen vanwege haar grenzeloze inzet, maar ook vanwege de kennis van de vereniging. Er waren geen tegenkandidaten.
De leden hebben ook ingestemd met een kleine aanpassing van de contributie. De korting vanwege automatische incasso komt te vervallen. Reden: dit is tegenwoordig een gebruikelijke wijze van betalen die niet verder gepromoot hoeft te worden. Vanwege de gestegen bank- en administratiekosten, zal de contributie met € 2 per jaar stijgen voor iedereen die geen toestemming geeft voor automatische incasso en zelf het lidmaatschapsgeld wil overmaken.
Het bestuur kon ook meedelen dat er in 2022 41 nieuwe leden zijn ingeschreven. Hier staat helaas een uitschrijving van 58 leden tegenover, voornamelijk vanwege overlijden.
Een gedrukt exemplaar van het jaarverslag is op te vragen bij de secretaris: secretaris@kboz.nl
(webmaster:  het verslag staat inmiddels ook op de website in het menu Terugblik onder ALV)

Koersbal

De gemeente Zoetermeer heeft laten weten vanaf 2024 de sportzaal niet langer gratis ter beschikking te willen stellen voor de Koersbal-activiteiten. Het KBOZ-bestuur gaat samen met het bestuur van de Koersbalclub bezien welke acties genomen moeten worden om deze geslaagde sportieve activiteit in 2024 gewoon door te laten gaan.

Bingo

Vanuit PaletWelzijn is ons meegedeeld dat bij de bingobijeenkomsten voortaan geen geldprijsjes meer mogen worden uitgekeerd. Om praktische redenen werd destijds gekozen voor kleine geldprijzen. Het inkopen van cadeautjes is veel werk en bovendien is het lastig om prijsjes van enkele euro’s te kopen die alle deelnemers op prijs stellen. Niettemin zal de organisatie zich uiteraard aan het verbod houden en bekijken hoe de bingoprijzen vorm kunnen krijgen.