Uitnodiging Algemene ledenvergadering

 

Beste leden van de KBO, afdeling Waddinxveen,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering die gehouden wordt op  vrijdag 28 april 2023.  Zoals gebruikelijk wordt de ALV  gehouden in het gebouw de “Hoge Noot”  aan de J.W.Frisoweg 1 te Waddinxveen. Vanaf 13.30 uur kunt u binnenkomen. U ontvangt dan een kopje koffie of thee met wat lekkers.  De ALV begint om 14.00 uur.

In de vergadering vraagt het Bestuur instemming met het gevoerde beleid.

A G E N D A

 1. Opening .
 2. Vaststellen van de agenda en mededelingen.
 3. Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 22 april 2022.
 4. Bestuursverkiezing *) en Rooster van aftreden.
 5. Jaarverslag 2022.
 6. Verslag van de Kascommissie boekjaar 2022.
 7. Jaarrekening en Balans 2022.
 8. Begroting 2023.
 9. Benoeming kascontrolecommissie en reserve lid.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.

*) Volgens het Rooster van Aftreden is de secretaris aftredend. Hij is herkiesbaar tot en met 31-12-2024. Eventuele kandidaten kunnen zich opgeven tot 2 weken vóór de ALV

bij de secretaris.

Aansluitend aan deze vergadering zal goochelaar Korvera ons vermaken met onverwachte trucs. Tijdens deze bijeenkomst zullen we officieel afscheid nemen van Han Zoet, vele jaren bestuurslid van onze vereniging, en van Jeannette en Nico van Egmond, zij hebben vele jaren als redacteur de KBO Aktueel en als webmaster de website verzorgd.

Ondertussen kunt u genieten van een hapje en een drankje en gezellig samenzijn.

Verwacht wordt dat we om 16.30 uur huiswaarts kunnen gaan.

 

Namens het Bestuur,

Han van der Zon, secretaris.

De overige vergaderstukken staan op onze website

www.kbozuidholland/waddinxveen