Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Dagelijks Bestuur

Voorzitter Ton Thuis

Inspelen op veranderingen in de maatschappij

Een oktobermorgen in Ouderkerk a/d IJssel. Het licht van een waterig zonnetje valt de woonkamer binnen, als Ton Thuis op heldere wijze zijn licht laat schijnen over de rol van de KBO in de snel veranderende maatschappij. Ton Thuis (1944) is sinds mei 2014 voorzitter van de KBO Zuid-Holland.

Ton beschikt over veel bestuurlijke ervaring en maatschappelijke betrokkenheid zit bij hem diep verankerd, getuige zijn diverse maatschappelijke functies.
Na een theologische opleiding, heeft hij 20 jaar in het onderwijs gewerkt als leraar maatschappelijke vorming. Vervolgens is hij 16 jaar actief geweest als wethouder en als raadslid in Capelle aan den IJssel en was hij jarenlang betrokken bij ‘de Zonnebloem’. Daarnaast heeft hij als vrijwilliger talloze functies bekleed. Ook nu werkt hij nog voor een aantal instellingen die hem na aan het hart liggen.

Inspelen op veranderingen.
Nog geen half jaar actief als voorzitter praat Ton Thuis op gepassioneerde wijze over hetgeen de KBO voor senioren kan betekenen. Hij schroomt niet om hierbij kritisch naar de eigen organisatie te kijken.
Er spelen zich grote veranderingen af in onze maatschappij. We zien een transitie van zorgmaatschappij naar participatiesamenleving. Dit brengt, voor met name kwetsbare senioren, onzekerheid met zich mee. De decentralisatie van zorgtaken heeft ook implicaties voor het beleid van de KBO.
“Op afdelingsniveau gebeurt er heel veel. Voor de KBO is belangenbehartiging steeds belangrijker, niet alleen op landelijk niveau , maar ook op lokaal niveau”. Essentieel hierbij is de rol van de ouderenadviseurs. “Zij zijn op lokaal niveau de spin in het web voor de KBO, zij kunnen in het kader van belangenbehartiging de vinger op de zere plekken leggen, waardoor wij als bestuursleden beter weten waarover we het moeten hebben”.

Kwaliteit van leven, is het leidmotief voor de KBO
Bij het inspelen op de veranderingen in de maatschappij vormen een heldere missie en visie de basis voor de koers die de KBO hierbij moet volgen en is kwaliteit van leven het leidmotief. Hieronder vallen vele thema’s zoals zorg, veiligheid, mobiliteit en wonen.
Pratend over senioren zien we een grote diversiteit. Als KBO moeten we daarop inspelen door de activiteiten te differentiëren naar de verschillende groepen senioren. “Er zijn een heleboel mensen die zelf zaken goed kunnen regelen, maar ook mensen die dit door leeftijd en/of beperkingen niet meer of in beperkte mate kunnen”.
Dit vraagt maatwerk, waarbij samenwerking binnen de KBO (landelijk, provincie, regio en afdelingen), maar ook met andere organisaties van groot belang is. Ton Thuis wil hieraan de komende jaren graag een bijdrage leveren.

Secretaris Guido van Osselaer

In de algemene ledenvergadering van 26 mei 2015 heb ik het stokje overgenomen van Els Daamen en ben benoemd tot secretaris van de KBO Zuid-Holland. De afgelopen jaren heb ik binnen het dagelijks bestuur gefunctioneerd als 2e secretaris, wat mij ruimschoots de gelegenheid gaf om te zien wat het ‘runnen’ van het secretariaat inhoudt. Dat maakte de vraag om Els te willen vervangen gemakkelijker.

Mezelf voorstellen is niet meer nodig, omdat velen mij, naast 2e secretaris, ook kennen als coördinator vrijwillige ouderenadvisering en als lid van het belastingserviceteam in Zuid-Holland (HUBA), werkzaamheden waar ik erg veel plezier aan beleef. Het is wellicht minder bekend dat ik sinds mijn lidmaatschap van KBO-afdeling Ridderkerk actief ben als bestuurslid en secretaris binnen deze afdeling. Daarnaast neem ik als vertegenwoordiger namens de KBO ook deel aan de ACOR (adviescommissie ouderen Ridderkerk). Deze commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Ridderkerk op het gebied van wonen, vervoer, zorg en welzijn.
Voor de nabije toekomst zal ik mij met veel enthousiasme inzetten om het secretariaat van de KBO Zuid-Holland in samenspraak en samenwerking met het (bonds)bestuur en alle medewerkers optimaal te laten functioneren. De adviezen en werkwijze van Els Daamen zullen mij daarbij goed van pas komen.


Bestuurslid Paul Clabbers

Tot eind 2014 heb ik een aantal beleids- en managementfuncties bij gemeenten vervuld. Na mijn pensionering heb ik mij actief gericht op verschillende vormen van vrijwilligerswerk. De rode draad bij al die werkzaamheden is het behartigen van materiële en immateriële belangen van verscheidene doelgroepen in onze samenleving.

Eén van die vrijwilligersfuncties is het deelnemen aan het bestuur van KBO Nootdorp. Daarnaast ben ik voorzitter van de Samenwerkende Bonden van Ouderen in Pijnacker-Nootdorp. Na het uittreden van de ANBO heeft deze samenwerking betrekking op de KBO- en PCOB-afdelingen in Pijnacker-Nootdorp. Deze jarenlange samenwerking verloopt prima en richt zich vooral op collectieve belangenbehartiging voor ouderen, het organiseren van gezamenlijke themabijeenkomsten en het afstemmen van activiteiten.
Gelet op de unieke bottom up organisatiestructuur van KBO is de stap van lokale betrokkenheid met ouderenbeleid naar het provinciale KBO-niveau min of meer logisch.

Ik ben daarom blij dat de Algemene Vergadering mij op 16 mei 2017 heeft benoemd als lid van het Bondsbestuur. In het dagelijks bestuur van KBO Zuid-Holland heb ik de portefeuille Communicatie en ben ik 2e secretaris. Met Ton Thuis vertegenwoordig ik KBO Zuid-Holland in de ledenraad Unie KBO en de ledenraad KBO-PCOB. Binnen de KBO-organisatie is goede interne- en externe communicatie belangrijk. Interne communicatie zorgt voor begrip en draagvlak voor ontwikkelingen binnen KBO en KBO-PCOB. Via externe communicatie dragen wij onze doelstellingen uit en laten wij zien hoe wij ons sterk maken voor de belangen van zowel vitale als kwetsbare ouderen. Continue aandacht is nodig voor de wisselwerking qua informatievoorziening tussen afdelings-besturen, regiobesturen en provinciaal bestuur. Elk bestuur heeft zijn eigen verantwoordelijkheid om andere partners op de hoogte te houden van vragen, wensen en relevante veranderingen.

Voor het vaststellen van prioriteiten maar ook als informatiebron voor de beleids-voorbereiding en standpuntbepaling in de ledenraden van KBO en KBO-PCOB is het binnen KBO Zuid-Holland nodig tijdig elkaars standpunten te kennen. Daarom is het de bedoeling voortaan het bestuurlijk vooroverleg met de afdelingen, voorafgaande aan de algemene vergadering, meer dan voorheen te gebruiken om de standpunten en wensen te bespreken over onderwerpen die onder andere de afdelingen zelf inbrengen. We willen ook het bondsbestuur kunnen consulteren over onderwerpen, die geagendeerd zijn voor de ledenraden van Unie KBO en KBO-PCOB. Dit vraagt om een betere afstemming in de planning van de vergaderingen van ons bondsbestuur en de vergaderingen van de landelijke ledenraden.

Al deze activiteiten dragen bij aan het verwezenlijken van onze centrale communicatie-doelstelling van:
‘Wij profileren ons als een zich onderscheidende belangenorganisatie voor senioren (van jonge actieve senioren tot en met kwetsbare senioren). Wij kunnen concreet iets betekenen voor senioren. De 5 speerpunten zijn de pijlers van ons beleid. Deze moeten zowel in- als extern consistent en helder gecommuniceerd worden’.