Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Geschiedenis

Het ontstaan van de KBO Zuid-Holland

In 1952 werd in Den Haag voor het toenmalig bisdom Haarlem (Noord en Zuid-Holland en een stukje Zeeland) de Rooms Katholieke Bond van Bejaarden en Gepensioneerden opgericht. De bestuurders uit de beginjaren kwamen voornamelijk uit de Katholieke Arbeiders Beweging (KAB). Daarmee drukte de KAB jarenlang zijn stempel op de bond. Naast het “bezighouden van ouderen”en ‘zorg om de identiteit” hield men zich vooral bezig met huisbezoek, ziekenbezoek en activiteiten voor bejaarden.
In 1979 werd de naam veranderd in “Katholieke Bond van Ouderen” (KBO).

Vijf jaar later werd besloten tot splitsing van de KBO in de bisdommen Haarlem en Rotterdam. Op 1 oktober 1984 ging het Zuid-Hollandse deel van het bisdom Rotterdam verder onder de naam KBO Zuid-Holland. Er waren toen 20.552 vijftig-plussers lid. Indertijd was Jan Frazer voorzitter van de KBO. Een harde werker die dag en nacht bezig was voor de KBO. In 1989 overleed hij en werd zijn taak overgenomen door Wil Francissen. Hij vormde samen met de secretaris, Wim Goddijn, en penningmeester, Jan Klompenhouwer, het dagelijks bestuur. Al die jaren werd veel energie gestoken in ledenwerving, interne propaganda, kaderwerving en cursussen om het kader toe te rusten op zijn taak.

De KBO Zuid-Holland ging zich steeds meer inzetten voor een brede belangenbehartiging op kerkelijk en maatschappelijk gebied. De taken en werkzaamheden namen toe. Er kwamen commissies voor de werkterreinen pastoraal, educatie, propaganda en publiciteit, sociale zaken, wonen, zorg en welzijn en verkeer en vervoer. Hoewel de KBO een typische vrijwilligersorganisatie is, ontstond vrij snel de behoefte aan deskundige ondersteuning. Er werd een beleidsmedewerker en een secretariaatsmedewerkster aangetrokken op parttime basis.

Nadat de KBO eerst over een kleine ruimte beschikte in het verzorgingshuis “St. Petrus” in Berkel en Rodenrijs werd de noodzaak tot uitbreiding voor de drie ouderenbonden KBO, ANBO en PCOB steeds dringender. Na enige tijd hadden de gezamenlijke ouderenbonden een locatie gevonden, een voormalige kleuterschool in Bergschenhoek. Voor de financiering en exploitatie van het gebouw werd een stichting opgericht. De oude school werd aan de binnen- en buitenkant helemaal opgeknapt door veel enthousiaste KBO vrijwilligers die door Jan de Bruin, toenmalig voorzitter van de KBO-afdeling Berkel en Rodenrijs, waren gevraagd om er de schouders onder te zetten.

De huidige huisvesting aan het Eiberplein te Bergschenhoek is in de loop der jaren mee gegroeid met de werkzaamheden van de KBO. Er staat nu al weer enige jaren een basisschool, gecombineerd met woningen en daaraan gekoppeld het bondsgebouw. Naast de KBO biedt het gebouw huisvesting aan de ANBO en de PCOB, het Spectrum (vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs) en een acupuncturist.

Bron: jubileumuitgave van Bij de Tijd, november 2002.