Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Richtlijnen belastingserviceDe Belastingservice KBO-PCOB Zuid-Holland is een samenwerkingsproject van de ouderenorganisaties KBO en PCOB in Zuid-Holland.

Hieronder staan de afspraken voor de campagne 2017 die zijn vastgesteld door de Belastingservice KBO-PCOB Zuid-Holland.

Bij het niet nakomen van de richtlijnen zal de belastinginvuller niet meer worden uitgenodigd voor de jaarlijkse trainingen van de Belastingservice KBO-PCOB in Zuid-Holland.


A. Wat zijn de taken van een belastinginvuller?

1. Volgen van de jaarlijkse training. ( Verplicht!)
De belastinginvuller bestudeerd de online cursussen van het Kennisnetwerk Belastingen en Toeslagen van de Belastingdienst voor de deelname aan de training van de Belastingservice KBO-PCOB in Zuid-Holland.
Na afloop van de training ontvangt de belastinginvuller zijn persoonlijke pas als belastinginvuller voor de Belastingservice KBO-PCOB in Zuid-Holland.

2. Invullen van belastingaangiftes, aanvragen van toeslagen en verlenen van nazorg voor de aangemelde leden.
De belastinginvuller vult de aangifte inkomstenbelasting 2017 in en controleert of de aanvrager in aanmerking komt voor huur- en zorgtoeslag. De belastinginvuller controleert een voorlopige beschikking voor het jaar 2018 en wijzigt zo nodig de beschikking of vraagt de huur- en zorgtoeslag aan.

3. Deelnemen aan evaluaties.
De belastinginvuller ondersteunt de Belastingservice KBO-PCOB in Zuid-Holland in haar streven naar kwaliteitsverbetering en beantwoord daarvoor de vragen van een evaluatieformulier.


B. Voor wie is de belastinginvuller werkzaam?

1. Lid ouderenorganisatie.
De belastingservice is bestemd voor leden van de KBO en PCOB. Voor samenwonenden geldt dat tenminste een van de partners lid is.

2. Doelgroep
De Belastingservice is bestemd voor ouderen.
Als inkomensgrens voor de doelgroep geldt:
- Tot €35.000 voor alleenstaanden
- Tot €50.000 voor samenwonenden
- Geen vermogen in Box 3 boven het heffingsvrij vermogen3. Invullen van eenvoudige aangifte.
De belastingservice ondersteunt leden alleen bij het doen van eenvoudige aangiften inkomstenbelasting.
Aangiftes met inkomsten uit aanmerkelijk belang en aanzienlijk vermogen in Box 3 vallen buiten de eenvoudige aangiften.
Indien nodig vindt er overleg plaats met een de provinciale coördinator.


C. Overige afspraken

1. Onkosten.
De belastinginvuller werkt op basis van vrijwilligheid. Dit houdt in dat het de aanvrager werkelijk gemaakte onkosten, zoals reis- , kopieer- en printkosten vergoedt aan de belastinginvuller.
De maximale onkostenvergoeding is vastgesteld op € 12 per adres.
In gebieden met lange reisafstanden kan een extra reiskostenvergoeding worden gevraagd, echter uitsluitend in en na overleg tussen de belastinginvuller en de provinciale coördinator.

2. Legitimatie.
De belastinginvuller legitimeert zich gevraagd en ongevraagd met de aan hem verstrekte legitimatiepas van de campagne van 2017.

3. Geheimhouding.
De belastinginvuller is gehouden aan de geldende regels met betrekking tot de privacy. De verstrekte informatie mag alleen worden gebruikt voor het daartoe bestemde doel en niet met enig ander worden gedeeld zonder toestemming van de aanvrager.

4. Verantwoordelijkheid.
De aanvrager is en blijft altijd verantwoordelijk voor zijn/haar belastingaangifte en/of aanvraag huur- en zorgtoeslag. De aanvrager wordt hierop gewezen bij het ondertekenen van de ‘meegeefbrief’.

5. Klachten.
Bij een eventuele klacht van de aanvrager dient de klachtenprocedure gevolgd te worden. De klachtenprocedure staat vermeld op de meegeefbrief.

6. Lidmaatschap Ouderenorganisaties.
De belastinginvulhulp die actief is voor de Belastingservice KBO-PCOB in Zuid-Holland moet ingeschreven staan als lid bij een van de deelnemende ouderenorganisaties.

7. Kopie aangifte.
De invuller verstrekt aan het lid een gedrukte of digitale kopie van de aangifte.


8. Gebruik beschikbare documenten en diensten.
De Belastingservice KBO-PCOB in Zuid-Holland biedt training, documentatie en ondersteuning aan haar belastinginvullers. Dit wordt gefinancierd door de bonden met de bedoeling leden te helpen bij het invullen van hun aangifte.
Het is niet de bedoeling dat deze faciliteiten worden gebruik voor derden en eigen gewin.

9. Gedrag.
De belastinginvuller is zorgvuldig, integer en transparant in woord en daad.
Problemen en conflicten moet de belastinginvuller direct melden bij zijn of haar afdelingsbestuur en de Provinciaal Coördinator van Zuid-Holland.


10. Gebruik programmatuur.
1. Aangifteprogramma.
De belastinginvuller doet online aangifte en aanvragen voor huur- en zorgtoeslag voor anderen met Digid-machtiging. Hierbij gebruikt hij/zij de programma’s van de Belastingdienst.
De belastinginvuller maakt gebruik van de website van de Belastingdienst “Kennisnetwerk belastingen en toeslagen”.
2. Ondertekening.
Het is niet toegestaan de Digid inloggegevens van het lid te gebruiken.
De belastinginvuller maakt bij het inzenden van de aangifte gebruik van de Digid-machtigingsprocedure.


D. Aanvullende informatie

1. De Belastingservice KBO-PCOB in Zuid-Holland is bereikbaar op telefoonnummer:
010-5218299. Bij dit landelijke telefoonnummer worden aanvragers voor
de belastingservice doorverwezen naar een belastinginvuller van
de Belastingservice KBO-PCOB in Zuid-Holland.

2. Wanneer de belastinginvuller door omstandigheden genoodzaakt is zijn/haar werk als belastinginvuller (tijdelijk) te onderbreken, dient hij/zij contact op te nemen met zijn/haar afdelingsbestuur, plaatselijke of gewestelijke coördinator en met de helpdesk van de Belastingservice KBO-PCOB in Zuid-Holland.

3. Het verzamelen van de informatie die nodig is voor de aangifte kan een tijdrovende zaak zijn.
De belastinginvuller wordt geadviseerd tijdig de machtigingscode aan te vragen. Hiervoor zijn het BSN nummer en de geboortedatum van het lid noodzakelijk.

Ook is het van belang dat de belastinginvuller het lid tijdig vraagt de hier onder vermelde gegevens te verzamelen en te ordenen.

4. De belastinginvuller dient de originele ondertekende meegeefbrief te bewaren als vrijwaringsbewijs. De invuller geeft de aanvrager een kopie.

Overzicht gegevens nodig voor het invullen van aangifte Inkomstenbelasting 2017

a. Het jaarinkomen: de jaaropgaven van de SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over 2017 en de ontvangen/betaalde periodieke uitkeringen, zoals alimentatie, lijfrenten, bijdragen premiewoning;
b. De WOZ-waarde 2017: Deze staat vermeld op de aanslag onroerend goed die in de loop van 2017 is ontvangen. (Peildatum 01-01-2016)
c. De jaaropgave hypotheekschuld per 1 januari 2017 en 31 december 2017 en de betaalde hypotheekrente in 2017;
d. Eventueel opgaven van banken/verzekeringmaatschappijen over een spaarhypotheek;
e. Bezittingen en schulden in Box 3 (alleen als het totaal valt onder het
heffingsvrij vermogen).
f. Beschikking van zorg-/ en huurtoeslag of een bankafschrift met daarop de toeslagbedragen;
g. Uitgaven met bewijsstukken voor giften/kerkbijdragen
h. De jaaropgaven van de bank;
i. Rekeningen en betaalbewijzen van specifieke zorg- en ziektekosten;
j. Ontvangen en betaalde (voorlopige) aanslagen inkomstenbelasting 2015- 2018;
k. Brief van de Belastingdienst met de machtigingscode.