Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Klachtenregeling belastingservice

Een belastinginvulhulp verleent vrijwillig hulp bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting en het aanvragen of wijzigen van de zorg- en/of huurtoeslag.
Hij/zij gaat uit van de door de belastingplichtige (dit is de hulpvrager) verstrekte gegevens. De hulpvrager blijft altijd verantwoordelijk voor zijn aangifte.
Hij/zij kan geen rechten ontlenen aan het invullen door de belastinginvulhulp van de Belastingservice KBO-PCOB Zuid-Holland.

Maar, overal waar gewerkt wordt, kunnen fouten gemaakt worden.
Als u vindt dat u niet naar behoren bent behandeld door een belastinginvulhulp van de Belastingservice KBO-PCOB Zuid-Holland, kunt u een klacht indienen.

Een klacht van een hulpvrager kan betrekking hebben op:
- de kwaliteit (zorgvuldigheid en kennis) van de belastinginvulhulp;
- de wijze waarop de hulpvrager door de belastinginvulhulp is bejegend.

Het doel van deze klachtenregeling is; bescherming bieden aan personen die zich in een afhankelijke positie bevinden, om conflicten beperkt te houden, om zo mogelijk en zo nodig de relatie tussen klager en belastinginvulhulp te herstellen en tenslotte de kwaliteit van de belastingservice te verbeteren.


Begripsomschrijving

belastinginvulhulp: een vrijwilliger die door het bestuur van een afdeling van de KBO of PCOB in Zuid-Holland - op basis van zijn persoonlijke ambitie, affiniteit, ervaring en deskundigheid - is geworven.
Hij/zij heeft deelgenomen aan de jaarlijkse training voor de Belastinginvulhulp van de Belastingservice.
Hij/zij is door het bestuur van zijn/haar afdeling aangesteld als belastinginvulhulp.
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur van zijn/haar afdeling
en op verzoek van een hulpvrager geeft hij/zij hulp bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting en/of het aanvragen of wijzigen van de zorg- en/of huurtoeslag.

klager: de hulpvrager (of diens vertegenwoordiger) die een klacht uit over de wijze waarop hij/zij is geholpen door een vrijwillige belastinginvulhulp van de KBO of PCOB .

afdeling: de afdeling van de KBO of PCOB in Zuid-Holland, door wiens bestuur de vrijwillige belastinginvulhulp benoemd is.


provinciaal coördinator:

Een kaderlid van de KBO of PCOB in Zuid-Holland, die door het provinciale bestuur van die organisaties is aangesteld om in Zuid-Holland als vertegenwoordiger op te treden voor de Belastingservice KBO-PCOB in Zuid-Holland.

klacht: een schriftelijke uiting van ontevredenheid door de hulpvrager (of diens vertegenwoordiger) over de kwaliteit van de door de invulhulp verzorgde belastingaangifte of aanvraag voor zorg en/of huurtoeslag of de wijze waarop de hulpvrager door de belastinginvulhulp is bejegend.


Procedure

De hulpvrager bespreekt eerst zijn klacht met de betrokken belastinginvulhulp.
Een eventueel door het bestuur van de afdeling of het gewest benoemde coördinator kan hierbij om advies worden gevraagd.
Als dit niet tot oplossing van de klacht leidt, kan de hulpvrager zijn klacht schriftelijk, met het klachtenformulier uit de bijlage, bij het bestuur van de afdeling of het gewest deponeren.
Het bestuur van de afdeling of het gewest stuurt een ontvangstbevestiging.

De klacht vermeldt in ieder geval:
- naam, adres en zo mogelijk het telefoonnummer en e-mailadres van de klager
- van welke ouderenbond hij/zij lid is, indien van toepassing;
- de naam van de betrokken belastinginvulhulp;
- waarvoor de hulp werd verleend (inkomstenbelasting, zorg en/of huurtoeslag);
- een duidelijke omschrijving van de klacht.

Het bestuur van de afdeling hoort de hulpvrager, de betrokken belastinginvulhulp (en de eventueel door het bestuur van de afdeling of het gewest benoemde coördinator).

Aanbevolen wordt dat het bestuur van de afdeling overleg voert over de ingediende klacht met, of deze ter advisering voorlegt aan, de provinciaal coördinator, die op zijn beurt advies kan vragen bij een expert fiscalist van de Belastingservice KBO-PCOB in Zuid-Holland.
De provinciaal coördinator geeft zijn advies aan het bestuur van de afdeling.
Het bestuur van de afdeling beslist over de ingediende klacht en deelt de beslissing schriftelijk mee aan de betrokkenen.
Een kopie van deze beslissing wordt gestuurd naar de provinciaal coördinator.
Alle bescheiden worden door het bestuur van de afdeling gearchiveerd.
Het bestuur van de afdeling neemt vervolgens contact op met de klager en informeert of de klacht naar tevredenheid is afgehandeld.

Klachtenformulier Klachtenregeling Belastinginvulhulp
Belastingservice KBO-PCOB Zuid-Holland

Indien u een klacht heeft over een belastinginvulhulp en u er met hem/haar niet zelf uit komt, moet u dit formulier gebruiken om uw klacht schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuur van de afdeling van de belastinginvulhulp.

Handtekening: …………………………………… Datum: ……/……/…………..