Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
De veel gestelde vragen
De Belastingservice KBO-PCOB Zuid-Holland helpt ouderen met de belastingaangifte en de aanvraag
zorg- en huurtoeslag.
Deze hulp wordt gegeven door een belastinginvuller, die zelf lid is van de KBO of de PCOB,
dus iemand uit de eigen omgeving.
De Belastingservice KBO-PCOB Zuid-Holland is van start gegaan in januari 2018.

Waarom was het nodig om de Belastingservice KBO-PCOB Zuid-Holland op te richten?
In het voorjaar van 2017 heeft een evaluatie van de belastingservice plaatsgevonden.
Op grond van deze evaluatie is in overleg met de provinciaal coördinatoren een voorstel voor de belastingservice 2018 ontwikkeld.
De Ledenraad KBO-PCOB heeft op 10 oktober een eerste voorstel aanvaard.
Kort daarna bleek dat het genomen besluit niet door de provincies Noord-Holland en Gelderland ondersteund werd en daardoor onuitvoerbaar werd.
De Ledenraad heeft zich daarom op 14 november 2017 opnieuw over de toekomst van de belastingservice gebogen en uiteindelijk op 6 december 2017 tot een andere manier van werken besloten.
Dit besluit houd in dat de belastingservice volledig gedecentraliseerd wordt.
De afdelingen gaan zelf bepalen óf, en zo ja met wie, zij samenwerken.
In een aantal provincies zal dat leiden tot een provinciaal georganiseerde belastingservice, waarbij de provinciale KBO-bond het voortouw neemt om in samenwerking met PCOB afdelingen en waar wenselijk, met andere partijen, belastingservice aan te bieden.
De landelijke organisatie van de belastingservice is per 1 januari 2018 vervallen.
Ook de landelijke richtlijnen, de website en voorgeschreven werkwijzen zijn niet meer van kracht.
Per 1 januari 2018 is ook de inkijkmogelijkheid in Fiscaal Gemak vervallen.
Op 23 januari 2018 heeft het Bondsbestuur van KBO Zuid-Holland ingestemd met een plan van aanpak voor het realiseren van de belastingservice KBO-PCOB Zuid-Holland

Op welke uitgangspunten is het plan van aanpak gebaseerd?
• De wensen van de belastinginvullers, trainers en besturen zijn maatgevend.
De antwoorden op de verzonden vragenlijst bepalen de wensen.
De kwaliteit van de service zal continu worden verbeterd gebaseerd op de feedback van belastinginvullers, trainers en besturen.
• De basis voor de training en de fiscale ondersteuning is het online kennisnetwerk belastingen en toeslagen https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kennisnetwerk/
• De training is gebaseerd op aangifte doen voor anderen met Digid-machtigingscode.
• Fiscaal bereik: aangifte inkomstenbelasting Box 1 tot € 35.000 voor alleenstaanden en
€ 50.000 voor samenwonenden en aanvragen huur en zorg toeslag, geen Box 3.
• Kosten belastingservice voor leden: maximaal € 12,00 onkostenvergoeding, rechtstreeks te voldoen aan de belasting invuller.
• Een helpdesk voor algemene en fiscale ondersteuning en doorverwijzing naar belastinginvullers (als de afdeling dit wenst) wordt gerealiseerd.
• Een website met specifieke fiscale informatie wordt gerealiseerd.
• Een digitale nieuwsbrief met informatie die snel moet worden gecommuniceerd, wordt gerealiseerd
• De trainingen vinden zoveel mogelijk plaats in de maand februari van elk jaar. Getracht wordt de trainingslocaties zoveel mogelijk in de buurt van de belastinginvullers te organiseren.
Welke diensten zal de helpdesk van de belastingservice KBO-PCOB Zuid-Holland verzorgen?
• Beantwoording van algemene vragen zoals, tijden, indelingen, wijzigingen, documentatie en pasjes.
• Beantwoording vragen over Kenniscentrum belastingen en toeslagen.
• Beantwoording belastingtechnische vragen:
o Eenvoudige vragen gebaseerd op een overzicht meest gestelde vragen, complexe vragen worden doorverwezen naar Guido van Osselaer.
• Leden die om belasting hulp vragen, doorverwijzen naar een invuller.
o Aan de hand van de geografische groepindeling gebruikt voor de indeling van de trainingsgroepen.
o Via de afdeling coördinator, als een afdeling daar prijs opstelt ( van te voren afspreken).Indien gewenst, zou de helpdesk het bestand klanten per invuller kunnen bijhouden.
• Samenstellen en versturen van de digitale nieuwsbrief.
De helpdesk is beschikbaar vanaf 1 maart en te bereiken onder telefoonnummer 010-5218299
of e-mailadres: belastingservice@kbozuidholland.nl

Wanneer vinden de trainingen van de belastinginvullers voor de campagne 2017 plaats?
De trainingen vinden plaats van 5 maart tot en met 15 maart.
De belastinginvullers die zich hebben aangemeld worden voor een training uitgenodigd.

Moet je lid zijn van een van de Ouderenverenigingen om van de service gebruik te maken?
Ja. De twee aangesloten bonden Unie KBO en PCOB bieden de service in verenigingsverband aan. Wie lid is, mag gebruik maken van deze dienst. Niet-leden kunnen we niet helpen.

Waarom moet de gebruiker gaan betalen voor hulp bij de belastingaangifte?
De kosten van de belastingservice worden betaald door de KBO en PCOB in Zuid-Holland.
De gebruiker betaalt alleen de kosten die de belastinghulp specifiek voor de aanvrager maakt, zoals reiskosten, afdrukken, etc. De belastinginvuller mag maximaal € 12,00 vragen aan de gebruiker.

Mag de gebruiker de Belastinginvuller nog wel bedanken met een cadeautje?
Belastinginvullers krijgen soms naast een onkostenvergoeding van de gebruiker een flesje wijn of een bloemetje voor de moeite. Een blijk van waardering is welkom.

Hoe zit het met de onkostenvergoeding voor invullers?
De hoogte van de onkostenvergoeding voor Belastinginvullers is in het overleg met provinciale coördinatoren vastgesteld op maximaal € 12,- per adres. De Belastinginvuller kan naar eigen voorkeur het maximum vragen, een lager bedrag rekenen of helemaal van een vergoeding afzien. Alleen in uitzonderingsgevallen kan een hogere vergoeding overeen worden gekomen met instemming van de provinciale coördinator en de gebruiker.
De onkostenvergoeding voor de Belastinginvullers wordt contant afgerekend.

Hoe zit het met de aansprakelijkheid?
Voor Belastinginvullers die aangesloten zijn bij de Belastingservice is de aansprakelijkheid goed geregeld. Door middel van de handtekening op de meegeefbrief wordt de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker geregeld. Mits u werkt volgens de richtlijnen en is er geen sprake van verwijtbaar handelen kunt u niet aansprakelijk gesteld worden voor het geval de aangifte niet goed verloopt.
Wordt u verwijtbaar handelen ten laste gelegd dan bent u daar in eerste instantie zelf voor aansprakelijk en in tweede instantie uw afdeling.

Wat moet ik als Belastinginvuller doen als een gebruiker mijn kosten niet wil betalen?
U heeft recht op de kostenvergoeding. Komt u er niet uit met de gebruiker, overleg dan met de coördinator van uw afdeling.

Waarom moet ik als Belastinginvuller controleren of iemand lid is?
De Belastingservice Ouderenbonden is een unieke service, opgezet voor en door de leden van de KBO en PCOB. Mensen die hun lidmaatschap hebben opgezegd, kunnen als gevolg daarvan geen gebruik meer maken van de ledenvoordelen en de ledenservices. Dat zou immers niet fair zijn naar onze betalende leden. Vandaar dat de Belastinginvuller het lidmaatschapsnummer moet noteren en dat bij een volgend bezoek moet controleren.

Wat verandert er precies rond de scholing van Belastinginvullers?
De training wordt samengesteld uit:
Gebruik online Kennisnetwerk belastingen en toeslagen
Slides met algemene informatie en wegwijzer in het online kennisnetwerk belastingen en toeslagen
De training wordt ondersteund met een handboek samengesteld uit de kennis en ervaring slides van voormalige provinciale coördinatoren. Deze slides worden tot een boek gebonden en op de training aan de invullers uitgedeeld.
De training is gebaseerd op aangifte doen voor anderen met Digid-machtiging.

Kunnen we ANBO belastinginvullers om assistentie vragen?
Er kan geen gebruik worden gemaakt van de diensten van belastinginvullers van de ANBO.
Ook worden de belastinginvullers van KBO en PCOB geadviseerd geen aangiften te verzorgen voor leden van de ANBO.